ALGEMENE GEBRUIKS- EN VERKOOPSVOORWAARDEN B2B

NIET-CONSUMENTEN

 

1. Algemeen

 1. De website com behoort toe aan en wordt geëxploiteerd door GuiSquare NV, gevestigd te Sint Michielswarande 30/A, 1040 Etterbeek (België), en ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer BE 0678.616.849 (RPR Brussel, Franstalige afdeling).
 2. De website com biedt aan haar Inschrijvers de mogelijkheid om zich in te schrijven op een (of meerdere) betalend(e) abonnement(en), die hen een gebruikslicentie verlenen op een software. Deze software biedt een duidelijk en beveiligd kader dat de Gebruikers in staat stelt om een globaal beeld te krijgen van hun familiaal vermogen en om een overdracht te organiseren van dit vermogen. De instrumenten die door de software aangeboden worden als instrumenten voor het vermogensbeheer zijn onder andere: familiale structuur, vermogensrechtelijke inventaris, inventaris van donaties, instrument voor financiële prognoses, digitale kluis en erfrechtelijke simulator.
 3. De software biedt enkel hulpmiddelen, geen advies op het vlak van financieel beheer of vermogensbeheer.

2. Définitions

 1. “Abonnement”: het abonnement gekozen door de Inschrijver uit de verschillende formules van abonnementen voorgesteld door de Vennootschap.
 2. “Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden”: deze algemene gebruiks- en verkoopsvoorwaarden die uitsluitend bestemd zijn voor niet-consumenten (natuurlijke of rechtspersonen).
 3. “Diensten”: het geheel van functionaliteiten aangeboden door PaxFamilia.
 4. “Eindgebruiker”: de natuurlijke persoon of de entiteit die van de Inschrijver het recht verkrijgt om de Gebruikslicentie te gebruiken (i.e. mechanisme van sub-licentie).
 5. “Gebruiker”: elke natuurlijke persoon die een toegangsrecht heeft tot PaxFamilia, in de hoedanigheid van Eindgebruiker of werknemer, agent, vertegenwoordiger of familielid van een Inschrijver of Eindgebruiker.
 6. “Gebruikslicentie”: de gebruikslicentie op de PaxFamilia software verleend door de Vennootschap aan de Inschrijver en de Gebruikers die deel uitmaken van het Abonnement.
 7. “Groep”: het geheel van vermogensrechtelijke en familiale gegevens van de Vertegenwoordiger van de Groep en diens partner (nl. diens echtgeno(o)t(e) of wettelijk of feitelijk samenwonende partner).
 8. “Inschrijver”: de natuurlijke of rechtspersoon die het Abonnement betaalt en die onderworpen is aan de BTW (met uitsluiting van consumenten).
 9. “PaxFamilia”: de PaxFamilia software bestaande uit de Diensten gedefinieerd in deze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden.
 10. “Vennootschap”: de vennootschap GuiSquare NV, gevestigd te Sint Michielswarande 30/A, 1040 Etterbeek (België), en ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer BE 0678.616.849.
 11. “Vertegenwoordiger van de Groep”: de natuurlijke persoon (al dan niet Gebruiker of Inschrijver) van wie de vermogensrechtelijke gegevens ingevoerd worden in PaxFamilia die de basis vormen voor de oprichting van een Groep.
 12. Website: de website com.


3. Aanvaarding van de Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden

 1. Om te kunnen inschrijven op een Abonnement en op die manier te kunnen genieten van de Gebruikslicentie, dient de Inschrijver deze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden zonder voorbehoud te aanvaarden.
 2. Er worden geen afwijkingen toegestaan op deze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden, tenzij de Vennootschap hiervoor haar voorafgaande schriftelijke toestemming geeft.
 3. Door deze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden te aanvaarden, verzaakt de Inschrijver volledig aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.

4. Taal

Deze overeenkomst kan gesloten worden in alle talen waarin de Website beschikbaar is.

 

5.Gebruiksvoorwaarden van de Website en van PaxFamilia
 1. De Website en PaxFamilia kunnen in geen enkel geval gebruikt worden voor illegale doeleinden. De Website kan louter geconsulteerd worden voor informatiedoeleinden en voor het beheer van het familievermogen en de nalatenschap. Elk onwettig gebruik van de Website of PaxFamilia dat in strijd is met de toepasselijke regelgeving of met deze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden kan vervolgd en bestraft worden.
 2. Om gebruik te kunnen maken van PaxFamilia moet vooraf een account worden aangemaakt. In dit verband moet de Inschrijver / Gebruiker steeds volledige en nauwkeurige informatie verschaffen. De Inschrijver / Gebruiker is verantwoordelijk om de persoonlijke toegangsgegevens van zijn/haar account vertrouwelijk te houden (zoals zijn/haar login en wachtwoord). De Inschrijver / Gebruiker kan evenmin de account van een andere Gebruiker gebruiken zonder voorafgaande toestemming.
 3. Elke Inschrijver / Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de activiteiten op zijn/haar account. Hij/zij moet de Vennootschap onmiddellijk op de hoogte brengen wanneer hij/zij op de hoogte is van of vermoedt dat er een ongeoorloofd gebruik van zijn/haar account is gemaakt. In dit geval is de Inschrijver / Gebruiker zelf verantwoordelijk voor het onwettig gebruik van PaxFamilia dat is gemaakt met behulp van zijn/haar gegevens en zal hij/zij zijn gebonden aan de verplichtingen die hieruit voortvloeien.
 4. Het is de Inschrijver / Gebruiker verboden om de Website en/of PaxFamilia opzettelijk te overbelasten, of om de effectiviteit of functionaliteit ervan te verstoren. Het is eveneens verboden om documenten of materiaal te uploaden of te verzenden die lasterlijk, beledigend of obsceen zijn, die nadelen of ongemakken zouden kunnen veroorzaken, die onnodig aanstootgevend zijn of in strijd met de rechten van derden.
 5. De Inschrijver zorgt ervoor dat alle Gebruikers die deel uitmaken van het Abonnement effectief hebben kennisgenomen van deze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden en dat de Gebruikers deze zullen respecteren. De Inschrijver is als enige verantwoordelijk in geval van niet-naleving van deze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden door een Gebruiker.
 6. De Inschrijver is verantwoordelijk voor het meedelen van deze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden aan de Vertegenwoordiger van de Groep evenals aan alle andere personen waarvan de gegevens in PaxFamilia teruggenomen zijn. Hij is ook verantwoordelijk voor het meedelen van hun rechten en alle andere verplichte informatie op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming n° 2016/679. Enige persoon die een schrijfrecht heeft is ook verantwoordelijk voor het invoeren van correcte gegevens en ze te wijzigen of bij te werken indien nodig.


6. Proeflicentie

Indien zij dit wenst, kan de Vennootschap de Inschrijver het recht verlenen om PaxFamilia gedurende een bepaalde periode gratis te gebruiken. Aan het einde van deze proefperiode kiest de Inschrijver om zich al dan niet in te schrijven op een Abonnement. Indien hij/zij zich niet inschrijft op een Abonnement, gaan de eerder ingevoerde gegevens verloren.

7. Gebruikslicentie en intellectuele eigendom
 1. Bij het inschrijven op een Abonnement ontvangt de Inschrijver van de Vennootschap een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie die hem/haar in staat stelt om PaxFamilia te gebruiken. De Gebruikslicentie wordt ook gegeven aan de Gebruikers die deel uitmaken van het Abonnement.
 2. De Inschrijver heeft het recht om de Gebruikslicentie in sub-licentie te geven aan het aantal Eindgebruikers dat vooraf werd overeengekomen tussen de Vennootschap en de Inschrijver. De Eindgebruikers hebben op hun beurt niet het recht om de licentie verder in sub-licentie te geven.
 3. Daarnaast is het de Inschrijver / Gebruiker strikt verboden, en kan deze ook geen toelating geven aan een andere persoon, om:
  1. het geheel of een deel van PaxFamilia te wijzigen, reproduceren, kopiëren, of te verspreiden buiten het kader van het normale gebruik van de functionaliteiten aangeboden door PaxFamilia;
  2. afgeleide werken te creëren die geheel of gedeeltelijk gebaseerd zijn op de elementen die aanwezig zijn in PaxFamilia, buiten het normale gebruik van de functionaliteiten aangeboden door PaxFamilia; In dit geval dient elk afgeleid werk een expliciete verwijzing te bevatten naar de auteursrechten van de Vennootschap;
  3. het ontwerp of de vormgeving omkeren of anderszins proberen om de broncode van het geheel of een deel van Paxfamilia te achterhalen;
  4. elk recht dat verband houdt met PaxFamilia in sub-licentie te geven of op enige wijze over te dragen, anders dan vermeld in Artikel 2.
 4. De inhoud en de structuur van de Website en PaxFamilia, inclusief de teksten, afbeeldingen, foto's, logo's, software, databanken en elke andere informatie op de Website en PaxFamilia worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten die de exclusieve eigendom zijn en blijven van de Vennootschap. Het is verboden om deze te (her)gebruiken of ze op enigerlei wijze te reproduceren (buiten het normale gebruik van de functionaliteiten aangeboden door PaxFamilia), en om op enigerlei wijze de verwijzingen naar de intellectuele eigendomsrechten van PaxFamilia (merken, handelsnamen, auteursrechten, enz.) te verwijderen of aan te passen zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Vennootschap.

8. Diensten
 1. De Diensten die inbegrepen zijn in het Abonnement worden in onderling overleg bepaald door de partijen. In de loop van het Abonnement heeft de Inschrijver de vrijheid om zich in te schrijven op bijkomende Diensten mits betaling van een prijstoeslag.
 2. De inschrijving op een Abonnement geeft de Inschrijver het recht om een Groep aan te maken. De Inschrijver kan een Groep aanmaken voor zichzelf of voor derden. Een Groep laat toe om de familiale en vermogensrechtelijke gegevens van de Vertegenwoordiger van de Groep en zijn partner in te voeren.
 3. Bij het aanmaken van een Groep, wijst de Inschrijver een beheerder (hijzelf of een Gebruiker) aan die de toegangsrechten van Gebruikers tot deze Groep beheert. Het aantal Gebruikers waaraan de beheerder toegang kan verlenen tot PaxFamilia varieert naargelang het gekozen Abonnement. Er zijn twee soorten toegangsrechten tot PaxFamilia: (i) een leesrecht (raadplegen, uploaden van documenten en schrijven van opmerkingen) en (ii) een schrijfrecht (leesrecht + recht om de gegevens van de Groep te wijzigen).

9. Prijs en betaling
 1. De initiële prijs die door de Inschrijver moet worden betaald, is degene die overeengekomen werd tussen de partijen en die vermeld wordt in het Abonnementsaanbod dat aan de Inschrijver wordt meegedeeld voordat hij een bestelling plaatst.
 2. Wanneer de Inschrijver zich voor de eerste keer inschrijft op een Abonnement, omvat de prijs (i) een vaste vergoeding voor installatie- en activeringskosten; en (ii) een jaarlijkse variabele vergoeding op basis van het gekozen Abonnement. De betaling zal, naar keuze van de Inschrijver, onmiddellijk na aanvaarding van het Abonnementsaanbod geschieden via een online betalingsmethode (met een krediet- of debetkaart), door bankdomiciliëring of door overschrijving op de bankrekening van de Vennootschap binnen acht (8) kalenderdagen.
 3. Voor elke Abonnementshernieuwing wordt de jaarlijkse variabele vergoeding, naar keuze van de inschrijver, betaald via een onlinebetalingsmethode (per krediet- of debetkaart), door overschrijving of door bankdomiciliëring. In ieder geval moet de Vennootschap de betaling ontvangen hebben vóór de jaarlijkse vervaldatum van het Abonnement.
 4. Als de prijs niet wordt betaald op de vervaldag, worden alle toegangsrechten opgeschort totdat de prijs is betaald. In dit geval behoudt de Vennootschap zich bovendien het recht voor om reactiveringskosten aan te rekenen aan de Inschrijver en om nalatigheidsinteresten te berekenen overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
 5. De prijzen kunnen jaarlijks gewijzigd worden door de Vennootschap.


10. Levering

De activering van de account van de Inschrijver, die hem/haar in staat stelt om toegang te krijgen tot PaxFamilia, zal gebeuren binnen de termijn die overeengekomen werd tussen de Vennootschap en de Inschrijver.

Eenmaal de account van de Inschrijver geactiveerd is, verbindt de Vennootschap zich ertoe het Abonnement te activeren (en dus de Inschrijver in staat te stellen een Groep aan te maken) binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de betaling van de jaarlijkse vergoeding door de Inschrijver.

 

11. Duur en beëindiging

 1. De duurtijd van de inschrijving op een Abonnement wordt in overleg bepaald door de partijen en wordt vermeld in het Abonnementsaanbod. Het Abonnement gaat in op de dag van levering overeenkomstig Artikel 10. Het Abonnement wordt automatisch verlengd voor opeenvolgende periodes van dezelfde duurtijd als de duurtijd die initieel overeengekomen werd tussen de partijen, tenzij de Inschrijver de Vennootschap op de hoogte brengt van zijn/haar wens om het Abonnement niet te verlengen per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of per e-mail op het volgende adres: contact@paxfamilia.com uiterlijk drie (3) kalenderdagen voor de vervaldatum van het Abonnement.
 2. Het Abonnement kan in beginsel niet eenzijdig voortijdig worden beëindigd.
 3. De Vennootschap en de Inschrijver kunnen het Abonnement echter wel onmiddellijk beëindigen door schriftelijke kennisgeving, zonder voorafgaande tussenkomst van een rechtbank, in de volgende omstandigheden:
  1. De andere partij voldoet niet aan één van de verplichtingen die uiteengezet worden in deze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden en heeft de inbreuk niet hersteld binnen vijftien (15) werkdagen na ontvangst door de in gebreke blijvende partij van een schriftelijke melding van deze schending;
  2. De andere partij is insolvabel geworden of failliet verklaard, is ontbonden of vereffend, een beslissing is genomen of een vonnis is gelast waarin de vereffening van de andere partij wordt bevolen, of een vereffenaar of bestuurder is aangesteld om de rechten van de andere partij geheel of gedeeltelijk uit te oefenen of om de andere partij te vereffenen volgens elk toepasselijk recht.
 4. De Vennootschap kan het Abonnement onmiddellijk beëindigen door schriftelijke kennisgeving, zonder voorafgaande tussenkomst van een rechtbank, in geval van niet-naleving door de Inschrijver van diens essentiële verplichtingen overeenkomstig de Artikelen 1, 5.4, 7.2 en 7.3.
 5. Aan het einde van een Abonnement, om welke reden dan ook, worden alle toegangsrechten van de Inschrijver / Gebruiker geblokkeerd.

12. Vertrouwelijkheid

 1. In het kader van de uitvoering van deze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden kunnen de partijen toegang hebben tot vertrouwelijke informatie van de andere partij. De partijen verbinden zich er dan ook toe het vertrouwelijke karakter van de aldus ontvangen informatie te beschermen met dezelfde zorg die zij besteden aan het beschermen van hun eigen vertrouwelijke informatie. Zij mogen deze vertrouwelijke informatie niet verstrekken of bekendmaken aan derden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij of zoals vereist door de wet. De partijen komen overeen om alle redelijke stappen te nemen om ervoor te zorgen dat vertrouwelijke informatie niet wordt bekendgemaakt aan hun werknemers of aangestelden in strijd met deze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden. De voorwaarden van deze verplichting gelden zowel voor de duur van het Abonnement als gedurende een periode van vijf (5) jaar na de beëindiging ervan (om welke reden dan ook).
 2. Op uitdrukkelijk verzoek van de partij die vertrouwelijke informatie heeft verstrekt, zal de ontvangende partij deze informatie teruggeven of vernietigen, evenals alle kopieën en documenten en dragers die deze informatie bevatten.
 3. De partij die vertrouwelijke informatie heeft ontvangen, is niet verplicht tot geheimhouding van informatie die:
  1. gemakkelijk toegankelijk is voor het publiek;
  2. ontvangen werd door een derde die op rechtmatige wijze in het bezit is van deze vertrouwelijke informatie en gemachtigd is om deze te mee te delen;
  3. ontvangen werd door de ontvangende partij met de uitdrukkelijke toestemming van de andere partij;
  4. meegedeeld werd op grond van de wet of een uitspraak van een bevoegde rechtbank.

 

13. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

 1. De Inschrijver / Gebruiker erkent en gaat ermee akkoord dat de Vennootschap zijn/haar persoonsgegevens verzamelt en verwerkt als onderdeel van de Diensten die door de Vennootschap worden geleverd in overeenstemming met deze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden.
 2. De Vennootschap zal deze persoonsgegevens verzamelen en verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679) en zoals beschreven in haar Privacybeleid (beschikbaar op de Website). Door gebruik te maken van PaxFamilia erkent de Inschrijver / Gebruiker dit Privacybeleid te hebben gelezen en de inhoud ervan te aanvaarden.


14. Uitsluiting van aansprakelijkheid

 1. Indien het Abonnement dat de Vennootschap aan de Inschrijver heeft verstrekt (en dus de Diensten die hierin zijn inbegrepen) niet in overeenstemming is met het Abonnement dat wordt vermeld in het Abonnementsaanbod en de Inschrijver hiervan schriftelijk kennisgegeven heeft binnen vijftien (15) kalenderdagen na de levering, verbindt de Vennootschap zich ertoe om onmiddellijk en zonder kosten voor de Inschrijver een Abonnement te leveren dat overeenstemt met het Abonnementsaanbod. Het Abonnement zal alleen als niet-conform worden beschouwd indien het niet in overeenstemming is met het Abonnementsaanbod, en niet indien het Abonnement verschilt van de persoonlijke verwachtingen van de Inschrijver.
 2. Onverminderd het bepaalde in Artikel 1, wordt het Abonnement (en dus de Gebruikslicentie en de Diensten die het omvat) geleverd "in de staat waarin het zich bevindt". Voor zover toegestaan door de wet, garandeert de Vennootschap niet dat de Diensten aangeboden door PaxFamilia aan de verwachtingen van de Inschrijver zullen voldoen of beschikbaar zullen zijn op een ononderbroken, veilige of correcte manier. De Vennootschap biedt geen garantie met betrekking tot de kwaliteit, nauwkeurigheid, snelheid, waarachtigheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de inhoud van PaxFamilia. De Vennootschap is ook niet verantwoordelijk voor onderbrekingen in de netwerken (kabel, internet of enig ander relevant netwerk), hardware, software en andere problemen die verband houden met de werking van het netwerk, noch voor fouten in de opname of verwerking van bepaalde gegevens, behalve in geval van fraude of opzettelijke fout in hoofde van de Vennootschap.


15. Aansprakelijkheid van de Vennootschap

 1. De Vennootschap zal geen andere aansprakelijkheid op zich nemen behoudens hetgeen uitdrukkelijk in deze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden is vastgelegd, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.
 2. De Vennootschap is enkel aansprakelijk ten opzichte van de Inschrijver / Gebruiker in het geval van overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door een opzettelijke fout of grove nalatigheid van de Vennootschap of voor elke schade veroorzaakt door de fraude of opzettelijke fout van de Vennootschap of enige persoon die handelt voor de Vennootschap in verband met Diensten die al dan niet werden geleverd op grond van deze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden. In geval van schade die het gevolg is van een schending van de niet-fundamentele verplichtingen van de Vennootschap, of in geval van eenvoudige nalatigheid in hoofde van de Vennootschap, is de aansprakelijkheid van de Vennootschap uitgesloten, voor zover wettelijk toegestaan.
 3. De Vennootschap is enkel aansprakelijk voor rechtstreekse schade en is niet aansprakelijk voor indirecte, punitieve, exemplaire of forfaitaire schade geleden door de Inschrijver / Gebruiker of derden, zoals (zonder daartoe beperkt te zijn) de handelingen, onachtzaamheid en nalatigheid van andere Gebruikers of Eindgebruikers, het verlies aan inkomsten, winst, gegevens, cliënteel of omzet of de toename van algemene kosten niettegenstaande het feit dat de Vennootschap gewaarschuwd heeft voor de mogelijkheid van dergelijke schade.
 4. De Vennootschap is in geen geval aansprakelijk in geval van overmacht, dit wil zeggen externe situaties die het disproportioneel moeilijk of onmogelijk maken om haar verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan: natuurrampen, opstanden, oorlogen en militaire operaties, nationale of lokale noodsituaties, stormen, daden of nalatigheden van autoriteiten, economische conflicten van vergelijkbare aard, acties van werknemers, brand, onderbrekingen van telecommunicatie, software bugs van derden, evenals elke handeling of nalatigheid van personen of entiteiten die buiten de redelijke controle van de Vennootschap liggen.
 5. Behalve in geval van bedrog, opzettelijke fout of fraude, is de totale aansprakelijkheid van de Vennootschap ten aanzien van de Inschrijver / Gebruiker onder deze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden beperkt tot de te voorziene schade, en kan deze voor elke schade niet hoger zijn dan de prijs die jaarlijks betaald wordt door de Inschrijver om PaxFamilia te gebruiken.


16. Verzekering

De partijen zullen op eigen kosten te allen tijde gedekt zijn door een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die alle schade dekt die zou kunnen ontstaan onder deze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden. Elke partij zal op verzoek van de andere partij een kopie van haar verzekeringscertificaten of andere documentatie verstrekken waaruit blijkt dat zij onder een dergelijke verzekering valt.

17. Bijstand, onderhoud en klachten

 1. De Vennootschap verbindt zich ertoe om een technische bijstandsdienst (met uitzondering van elke verstrekking van advies op het vlak van financieel beheer of vermogensbeheer) te verstrekken aan Gebruikers voor het gebruik van PaxFamilia. De Gebruiker kan vragen stellen per e-mail aan contact@paxfamilia.com of via het online chatsysteem om de vereiste technische assistentie te verkrijgen. In geval van een verzoek om technische assistentie, verbindt de Vennootschap zich ertoe om snel te reageren en zal zij alles in het werk stellen om eventuele problemen op te lossen. De Vennootschap verbindt zich er ook toe om een onderhoudsservice aan te bieden, bestaande uit het preventieve onderhoud van PaxFamilia (controle, technische aanpassingen), het corrigerend onderhoud (foutbeheer) en het op verbetering gerichte onderhoud (installatie van updates en bijgewerkte versies) van Pax Familia.
 2. De Vennootschap rekent geen prijs aan voor deze technische assistentie- en onderhoudsdiensten.
 3. Ingeval hij/zij nog andere vragen, opmerkingen of klachten heeft, kan de Gebruiker een e-mail sturen naar contact@paxfamillia.com. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om deze opmerkingen of klachten op discretionaire wijze te onderzoeken en, indien nodig, de nodige stappen te ondernemen.


18. Diverse bepalingen

 1. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om deze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden op elk moment te wijzigen. Deze wijzigingen worden van kracht vanaf het moment dat ze op de Website gepubliceerd worden en de Inschrijver / Gebruiker ervan heeft kennis genomen en aanvaard als gevolg van het voortgezette gebruik van PaxFamilia.
 2. De Vennootschap behoudt zich ook het recht voor om de Website / PaxFamilia aan te passen of de toegang tot PaxFamilia (geheel of gedeeltelijk) tijdelijk op te schorten, zonder dat dit kan leiden tot enige aansprakelijkheid voor de Vennootschap. Het gebruik van PaxFamilia door de Inschrijver / Gebruiker na dergelijke wijzigingen wordt beschouwd als het akkoord van de Inschrijver / Gebruiker met de genoemde wijzigingen.
 3. De Inschrijver / Gebruiker mag zijn/haar rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden niet vervreemden of anderszins overdragen aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap.
 4. Geen enkele handeling, vertraging, laksheid of nalatigheid van een partij anders dan een uitdrukkelijke schriftelijke verklaring van afstand zal beschouwd worden als een afstand van enige bepaling van deze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden of enig ander recht.
 5. Ingeval een bepaling van deze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden (of een deel daarvan) niet afdwingbaar of niet in overeenstemming is met een bepaling van dwingend recht, dan wordt de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden daardoor niet beïnvloed. In een dergelijk geval zal de niet-afdwingbare of onwettige bepaling vervangen worden door een afdwingbare en wettige bepaling die het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.


19. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Deze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht, met uitsluiting van de Belgische regels inzake Internationaal Privaatrecht.
 2. Elk geschil dat zou kunnen ontstaan tussen de Inschrijver en de Vennootschap in verband met deze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Brussel.