Privacybeleid PaxFamilia

Wie zijn wij?

 

Wij zijn GuiSquare NV, de eigenaar en exploitant van de website www.paxfamilia.com. Onze maatschappelijke zetel bevindt zich te Sint Michielswarande 30a, 1040 Etterbeek (België). Wij zijn ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer BE 0678.616.849. 

Onze website paxfamilia.com biedt haar klanten die zich inschrijven op een abonnement van PaxFamilia of die anderszins een toegangsrecht verkrijgen op haar diensten, middelen aan die hen in staat stellen om volgens hun instructies een globaal beeld te krijgen van hun familiaal vermogen en een overdracht te organiseren van dit vermogen. PaxFamilia biedt diverse instrumenten voor het vermogensbeheer, zoals een vermogensrechtelijke inventaris, een instrument voor financiële prognoses, een inventaris van donaties, een familiale structuur, een digitale kluis en een erfrechtelijke simulator.

 

Wat is het belang van dit Privacybeleid?

 

Wij hechten veel belang aan uw recht op privacy en proberen steeds uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, en meer specifiek de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en haar nationale uitvoeringswetgeving.

In dit Privacybeleid leggen we uit hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, hoe en voor welke doeleinden we deze gegevens zullen verwerken, en aan wie uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven. Verder bevat dit Privacybeleid ook belangrijke informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij raden u dan ook aan om dit beleid zorgvuldig door te lezen.

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn dit Privacybeleid te wijzigen. Wij zullen u in dat geval steeds een kopie van de nieuwe versie opsturen per e-mail. De meest recente versie van dit Privacybeleid is ook steeds beschikbaar op onze website www.paxfamilia.com.

In geval van (gedeeltelijke) overname van onze onderneming door een fusie, overname, faillissement of anderszins, zal u in elk geval per e-mail op de hoogte worden gebracht van dergelijke gebeurtenis. Wij verbinden ons ertoe om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet gebruikt worden door de overnemende vennootschap voor andere doeleinden dan diegene die uiteengezet worden in dit Privacybeleid.

Opgelet: Wanneer u onze website PaxFamilia gebruikt en uw persoonsgegevens met ons deelt, gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens verwerkt worden op de manier zoals omschreven in dit Privacybeleid.

Opmerking : De aanvaarding van dit Privacybeleid vormt niet uw “toestemming” met de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens niet op basis van uw toestemming, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald (bijvoorbeeld voor het versturen van onze elektronische nieuwsbrief). 

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 

In het kader van de diensten aangeboden door PaxFamilia, kunnen wij persoonsgegevens verwerken van particulieren die ervoor kiezen om onze diensten te gebruiken, van de personen die vermogensrechtelijk met hen verbonden zijn, van professionele klanten (particulieren of bedrijven) die onze diensten gebruiken voor hun eigen klanten, alsook van de eigen klanten van onze professionele klanten en de personen vermogensrechtelijk met hen verbonden zijn.

Wij verzamelen persoonsgegevens die worden ingevoerd door onze particuliere en professionele klanten om toegang te kunnen krijgen tot onze diensten op PaxFamilia (uw “toegangsgegevens”). Deze toegangsgegevens zijn alle gegevens die ingevoerd worden door onze klanten en die verwerkt worden voor de doeleinden zoals bepaald in titel 6 van dit Privacybeleid. In dit geval bepalen wij welke van deze gegevens ingevoerd moeten worden om toegang te krijgen tot onze diensten, voor welke doeleinde en op welke manier dit moet gebeuren. Wij worden beschouwd als Verwerkingsverantwoordelijke wanneer wij deze toegangsgegevens verzamelen.

Daarentegen hebben wij geen controle over de inhoud van de persoonsgegevens die ingevoerd worden door onze particuliere en professionele klanten wanneer zij onze diensten gebruiken (de “gebruiksgegevens”). Wij bepalen de inhoud van deze gegevens niet en hebben dit niet in de hand. Deze gegevens behoren toe aan onze particuliere klanten, aan de personen die vermogensrechtelijk met hen verbonden zijn of aan de eigen klanten van onze professionele klanten en de personen die vermogensrechtelijk met hen verbonden zijn. Wij verwerken deze, in voorkomend geval, enkel overeenkomstig de instructies van onze particuliere klanten, onze professionele klanten of de eigen klanten van onze professionele klanten. Wij bewaren deze gegevens op de servers van onze dienstverleners, maar hebben geen enkele controle over de verzameling en het beheer ervan. Om die reden kwalificeren wij als Verwerkers wanneer wij deze gebruiksgegevens verwerken.

Dit Privacybeleid is enkel op u toepasselijk wanneer u uw toegangsgegevens invoert in uw hoedanigheid van particuliere of professionele klant van PaxFamilia, met uitzondering van de gebruiksgegevens, waarover wij geen enkele controle hebben.

Indien uw persoonsgegevens inbegrepen zijn in de gebruiksgegevens die ingevoerd worden door één van onze klanten (of één van de eigen klanten van onze professionele klanten) en u wenst niet langer opgenomen te zijn in deze gegevens, alsook wanneer u alle aanvullende informatie wenst te verkrijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens door één van onze klanten, gelieve dan rechtstreeks contact op te nemen met onze professionele of particuliere klanten. Deze verbinden zich er op basis van dit Privacybeleid toe om u de informatie te geven inzake de verwerking die zij doen van uw gegevens.

 

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens over u?

Wij kunnen op verschillende manieren informatie over u verzamelen:

 • Rechtstreeks van u wanneer u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt om klant te worden van PaxFamilia;
 • Rechtstreeks van u wanneer u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt om een proefversie of een demonstratievideo van onze diensten te verkrijgen;
 • Rechtstreeks van u wanneer u ons wil bereiken en u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt door een e-mail te sturen naar contact@paxfamilia.com of via ons online chatsysteem om opnieuw te worden gecontacteerd door ons team;
 • Rechtstreeks van u wanneer u zich inschrijft voor onze elektronische nieuwsbrief.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken van u de volgende toegangsgegevens:

 

Identificatiegegevens  

naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres, kenmerken.

Financiële bijzonderheden

 

Identificatie- en bankrekeningnummers, bedragen die u moet betalen en heeft betaald, betalingsmethoden, overzicht van de betalingen, enz.

Beroep en betrekking

Particulier of bedrijf, desgevallend BTW-nummer.

 

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens? 

 • Om te zorgen voor een goede werking van onze diensten (met name om een geïndividualiseerde en beveiligde gebruikersaccount te creëren en een vergoeding te krijgen in ruil voor de diensten aangeboden door PaxFamilia) wanneer u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt om klant te worden van PaxFamilia;
 • Voor het commerciële beheer van onze klanten en prospecten wanneer u uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekt om een proefversie of een demonstratievideo van onze diensten te verkrijgen;
 • Op uw verzoek, wanneer u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt door een e-mail te sturen naar contact@paxfamilia.com of via ons online chatsysteem om opnieuw te worden gecontacteerd door ons team;
 • Voor marketingdoeleinden, wanneer u uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt om zich in te schrijven voor onze elektronische nieuwsbrief.

Hieronder kan u de voor deze verwerkingsactiviteiten relevante rechtsgronden terugvinden:

 • De verwerking van uw persoonsgegevens voor het garanderen van een goede werking van onze diensten, baseren wij op de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst die u heeft afgesloten door onze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden van PaxFamilia te aanvaarden.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens om u een proefversie of een demonstratievideo van onze diensten te verstrekken, of om u informatie te bezorgen na uw contactname met ons team, baseren wij op de noodzaak voor de behartiging van onze gerechtvaardigde commerciële belangen als onderneming (met name het belang om informatie te verkrijgen van onze klanten en prospecten en het belang om te streven naar klanttevredenheid en de verbetering van onze diensten);
 • De verwerking van uw persoonsgegevens voor elektronische direct marketingdoeleinden (het versturen van onze elektronische nieuwsbrief), baseren wij op uw opt-in toestemming. Enkel wanneer u ondubbelzinnig te kennen gegeven heeft dat u onze elektronische nieuwsbrief graag wenst te ontvangen (u bent hierin volledig vrij), zullen wij u hiervoor registreren.
 • Weet dat u op ieder moment het recht heeft om uw toestemming opnieuw in te trekken, zonder dat wij hiervoor enige kost aanrekenen en zonder dat dit voor u negatieve gevolgen heeft. U kunt dit doen door [l gelieve in te vullen op welke manier de betrokkene zijn toestemming kan intrekken (let op: dit moet op een net zo eenvoudige wijze kunnen als het geven van toestemming].

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

 

In het kader van onze doeleinden zoals hierboven opgesomd, kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden, in het bijzonder met externe dienstverleners (bijvoorbeeld IT/cloud dienstverleners) die wij aanstellen en die als ‘verwerkers’ voor ons optreden.

Uw persoonsgegevens worden niet uitgeleend noch verkocht aan derde partijen zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

 

Uw gegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (wij verwijzen hiervoor naar de doeleinden zoals hierboven omschreven in titel 6). Nadien is het wel nog mogelijk dat uw gegevens terug te vinden zijn in onze back-ups of archieven, maar zij zullen niet langer actief in een bestand worden verwerkt.

Meer specifiek gelden de volgende bewaartermijnen voor uw toegangsgegevens:

Persoonsgegevens

Bewaartermijn

Persoonsgegevens die worden verstrekt om klant te worden van PaxFamilia (inschrijving of ander toegangsrecht) 

Duur van het abonnement op de diensten van PaxFamilia en tot 6 maanden na opzegging van het abonnement

Persoonsgegevens die worden verstrekt om een proefversie of een demonstratievideo van onze diensten te verkrijgen

Tot 5 jaar na het verkrijgen van de proefversie of demonstratievideo van onze diensten

Persoonsgegevens die worden verstrekt om informatie te verkrijgen op uw verzoek

Tot 5 jaar na de laatste contactname van onze klanten met ons team

Persoonsgegevens die worden verstrekt voor direct marketingdoeleinden (het versturen van onze nieuwsbrieven)

Zolang als wij van plan zijn nieuwbrieven te sturen naar onze klanten, tenzij (i) we merken dat het gebruikte e-mailadres niet meer werkt of (ii) de klant zijn toestemming heeft ingetrokken (opt-out) voor de ontvangst van toekomstige nieuwsbrieven.

 

Bovendien garanderen wij dat, wanneer wij gebruiksgegevens verwerken in onze hoedanigheid van Verwerker, wij uw gegevens nooit langer zullen bijhouden dan zes maanden na het einde van het abonnement op de diensten van PaxFamilia.

 

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

 

Wij nemen de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat past bij de specifieke risico's die we hebben geïdentificeerd.

Wij beschermen uw toegangsgegevens op die manier zo goed als mogelijk tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt.

Verder proberen we er steeds voor te zorgen dat we uw toegangsgegevens accuraat en up-to-date houden. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw toegangsgegevens.

Meer informatie over onze beveiligingsmaatregelen is beschikbaar op eenvoudig verzoek.

 

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

 

U heeft (binnen bepaalde grenzen) het recht:

 • op informatie en inzage van uw toegangsgegevens;
 • op verbetering van toegangsgegevens;
 • op verwijdering van uw toegangsgegevens (‘recht om vergeten te worden’);
 • op beperking van de verwerking;
 • van bezwaar tegen de verwerking van uw toegangsgegevens;
 • uw toegangsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare, en machine-leesbare vorm, en om die toegangsgegevens aan een andere verantwoordelijke (te doen) overdragen.

Voor meer informatie over deze rechten, en de omstandigheden waaronder u deze rechten kan uitoefenen, gelieve de Bijlage bij dit Privacybeleid te lezen. U kan deze rechten in beginsel gratis uitoefenen. Enkel bij onredelijke of herhaaldelijke verzoeken kunnen wij hiervoor een redelijke administratieve kost aanrekenen.

Wij proberen steeds zo snel mogelijk op uw verzoeken of vragen te antwoorden. Het is ook mogelijk dat wij u eerst om een identiteitsbewijs vragen om uw verzoek te controleren.

Verder heeft u ook het recht om een klacht in te dienen in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (de voormalige Privacycommissie).

 

Contact

Indien u vragen, bedenkingen of klachten zou hebben omtrent dit Privacybeleid of de verwerking van uw toegangsgegevens door ons, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen per post op GuiSquare NV, Sint Michielswarande 30a, 1040 Etterbeek (België), via e-mail op contact@paxfamilia.com of telefonisch op 02/669.71.71.

  

Bijlage - Meer uitleg omtrent uw wettelijke rechten

 

Recht op informatie en recht op inzage van uw gegevens

U kan ons verzoeken om meer informatie betreffende onze verwerkings-activiteiten en over de gegevens die we over u bijhouden. 

Recht op verbetering van onjuiste of onvolledige gegevens

U kan ons verzoeken om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te verbeteren of te vervolledigen.

Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens (‘recht om vergeten te worden’)

Op schriftelijk verzoek zullen wij uw persoonsgegevens wissen:

- indien ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt; of

- indien de verwerking uitsluitend gebaseerd was op uw toestemming, die u nu intrekt; of

- indien u redelijke gronden heeft om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; of

- indien de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn; of

- indien de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Bij wijze van uitzondering, kunnen wij weigeren om uw gegevens te wissen (i) om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie te kunnen uitoefenen; (ii) om een wettelijke verplichting na te komen; of (iii) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op beperking van de verwerking

 

 

U heeft het recht om de beperking van de verwerking te verkrijgen indien één van de volgende situaties van toepassing is:

- gedurende een periode die ons in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, indien deze betwist wordt; of

- indien u ons hierom verzoekt, in plaats van de verwijdering van de gegevens; of

- indien wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of

- wanneer u bezwaar gemaakt heeft tegen een verwerking die gebaseerd is op onze gerechtvaardigde belangen.

Recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

 

 

U heeft te allen tijde het recht om omwille van uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gebaseerd is op onze “gerechtvaardigde belangenafweging”. In zulk geval zullen wij deze gegevens niet langer verwerken tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer persoonsgegevens verwerkt worden voor direct marketing doeleinden (in het bijzonder voor het versturen van onze elektronische nieuwsbrief of persoonlijke reclame via de gewone post), heeft u te allen tijde het recht om hiertegen bezwaar te maken of uw toestemming terug in te trekken. U heeft ook het recht om niet te worden onderworpen aan profiling voor marketing doeleinden.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

In sommige gevallen heeft u het recht om uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm, en heeft u het recht om die gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen. Dit recht geldt:

- indien de verwerking berust op de rechtsgrond van de toestemming of op de noodzakelijkheid voor de uitvoering van een contract; en

- indien de verwerking via geautomatiseerde methodes wordt verricht.