ALGEMENE GEBRUIKS- EN VERKOOPSVOORWAARDEN

 

1.Algemeen

1.1 De website com behoort toe aan en wordt geëxploiteerd door GuiSquare NV, gevestigd te Sint Michielswarande 30/A, 1040 Etterbeek (België), en ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer BE 0678.616.849 (RPR Brussel, Franstalige afdeling).


1.2 De website com biedt aan haar Inschrijvers de mogelijkheid om zich in te schrijven op een (of meerdere) betalend(e) abonnement(en), die hen een gebruikslicentie verlenen op een software. Deze software biedt een duidelijk en beveiligd kader dat de Gebruikers in staat stelt om een globaal beeld te krijgen van hun familiaal vermogen en om een overdracht te organiseren van dit vermogen. De instrumenten die door de software aangeboden worden als instrumenten voor vermogensbeheer zijn onder andere: familiale structuur, vermogensrechtelijke inventaris, inventaris van donaties, instrument voor financiële prognoses, digitale kluis en erfrechtelijke simulator.

1.3 De software biedt enkel hulpmiddelen, geen advies op het vlak van financieel beheer of vermogensbeheer.

2. Definities

a) “Abonnement”: het abonnement gekozen door de Inschrijver uit de verschillende formules van abonnementen voorgesteld door de Vennootschap.
b)  “Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden”: deze algemene gebruiks- en verkoopsvoorwaarden die uitsluitend bestemd zijn voor consumenten.
c) “Diensten”: het geheel van functionaliteiten aangeboden door PaxFamilia.
d) “Gebruiker”: elke natuurlijke persoon die toegangsrecht heeft tot PaxFamilia.
e) “Gebruikslicentie”: de gebruikslicentie op de PaxFamilia software verleend door de Vennootschap aan de Inschrijver en de Gebruikers die deel uitmaken van het Abonnement.
f) “Groep”: het geheel van vermogensrechtelijke en familiale gegevens van de Vertegenwoordiger van de Groep en diens partner (nl. diens echtgeno(o)t(e) of wettelijk of feitelijk samenwonende partner).
g)  “Inschrijver”: de natuurlijke persoon die het Abonnement betaalt.
h)  “PaxFamilia”: de PaxFamilia software bestaande uit de Diensten gedefinieerd in deze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden.
i)  “Vennootschap”: de vennootschap GuiSquare NV, gevestigd te Sint Michielswarande 30/A, 1040 Etterbeek (België), en ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer BE 0678.616.849.
j) “Vertegenwoordiger van de Groep”: de natuurlijke persoon (al dan niet Gebruiker of Inschrijver) van wie de vermogensrechtelijke gegevens ingevoerd worden in PaxFamilia die de basis vormen voor de oprichting van een Groep.
k)Website: de website com.

3. Aanvaarding van de Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden

3.1 Om te kunnen inschrijven op een Abonnement en op die manier te kunnen genieten van de Gebruikslicentie, dient de Inschrijver deze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden zonder voorbehoud te aanvaarden. Het wordt daarom ten zeerste aanbevolen dat de Inschrijver deze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden aandachtig leest alvorens in te schrijven op een Abonnement. In elk geval laten deze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden de rechten van de Inschrijver als consument onverlet.


3.2 Door deze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden te aanvaarden, bevestigt de Inschrijver dat hij ouder is dan 18 jaar. Een Inschrijver die jonger is dan 18 jaar kan zich niet inschrijven op Paxfamilia.


3.3 Er worden geen afwijkingen toegestaan op deze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden, tenzij de Vennootschap hiervoor haar voorafgaande schriftelijke toestemming geeft.


4. Taal

Deze overeenkomst kan gesloten worden in alle talen waarin de Website beschikbaar is.


5. Gebruiksvoorwaarden van de Website en van PaxFamilia

5.1 De Website en PaxFamilia kunnen in geen enkel geval gebruikt worden voor commerciële of illegale doeleinden. De Website kan louter geconsulteerd worden voor informatiedoeleinden en voor het beheer van het familievermogen en de nalatenschap. Elk onwettig gebruik van de Website of PaxFamilia dat in strijd is met de toepasselijke regelgeving of met deze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden kan vervolgd en bestraft worden.


5.2 Om gebruik te kunnen maken van PaxFamilia moet vooraf een account worden aangemaakt. In dit verband moet de Inschrijver / Gebruiker steeds volledige en nauwkeurige informatie verschaffen. De Inschrijver / Gebruiker is verantwoordelijk om de persoonlijke toegangsgegevens van zijn/haar account vertrouwelijk te houden (zoals zijn/haar login en wachtwoord). De Inschrijver / Gebruiker kan evenmin de account van een andere Gebruiker gebruiken zonder voorafgaande toestemming.


5.3 Elke Inschrijver / Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de activiteiten op zijn/haar account. Hij/zij moet de Vennootschap onmiddellijk op de hoogte brengen wanneer hij/zij op de hoogte is van of vermoedt dat er een ongeoorloofd gebruik van zijn/haar account is gemaakt. In dit geval is de Inschrijver / Gebruiker zelf verantwoordelijk voor het onwettig gebruik van PaxFamilia dat is gemaakt met behulp van zijn/haar gegevens en zal hij/zij zijn gebonden aan de verplichtingen die hieruit voortvloeien.

5.4 Het is de Inschrijver / Gebruiker verboden om de Website en/of PaxFamilia opzettelijk te overbelasten, of om de effectiviteit of functionaliteit ervan te verstoren. Het is eveneens verboden om documenten of materiaal te uploaden of te verzenden die lasterlijk, beledigend of obsceen zijn, die nadelen of ongemakken zouden kunnen veroorzaken, die onnodig aanstootgevend zijn of in strijd met de rechten van derden.


5.5 De Inschrijver zorgt ervoor dat alle Gebruikers die deel uitmaken van het Abonnement effectief hebben kennisgenomen van deze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden en dat de Gebruikers deze zullen respecteren. De Inschrijver is als enige verantwoordelijk in geval van niet-naleving van deze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden door een Gebruiker.

 

6. Proeflicensie

Indien zij dit wenst, kan de Vennootschap de Inschrijver het recht verlenen om PaxFamilia gedurende een bepaalde periode gratis te gebruiken. Aan het einde van deze proefperiode kiest de Inschrijver om zich al dan niet in te schrijven op een Abonnement. Indien hij/zij zich niet inschrijft op een Abonnement, gaan de eerder ingevoerde gegevens verloren.


7.Gebruikslicentie en intellectuele eigendom

7.1 Bij het inschrijven op een Abonnement ontvangt de Inschrijver van de Vennootschap een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie die hem/haar in staat stelt om PaxFamilia te gebruiken. De Gebruikslicentie wordt ook gegeven aan de Gebruikers die deel uitmaken van het Abonnement. PaxFamilia kan alleen worden gebruikt voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.


7.2 Elk commercieel gebruik van PaxFamilia is ten strengste verboden. De term “commercieel gebruik” verwijst, zonder dat deze opsomming limitatief is, naar elke verkoop of verhuur van Diensten, elke inschrijving op het geheel of een deel van PaxFamilia, of elk ander gebruik van PaxFamilia en haar onderdelen met het doel inkomsten te genereren.


7.3 Daarnaast is het de Inschrijver / Gebruiker strikt verboden, en kan deze ook geen toelating geven aan een andere persoon, om:
het geheel of een deel van PaxFamilia te wijzigen, reproduceren, kopiëren, of te verspreiden buiten het kader van het normale gebruik van de functionaliteiten aangeboden door PaxFamilia; het ontwerp of de vormgeving omkeren of anderszins proberen om de broncode van het geheel of een deel van Paxfamilia te achterhalen;
elk recht dat verband houdt met PaxFamilia in sub-licentie te geven of op enige wijze over te dragen.


7.4 De inhoud en de structuur van de Website en PaxFamilia, inclusief de teksten, afbeeldingen, foto's, logo's, software, databanken en elke andere informatie op de Website en PaxFamilia worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten die de exclusieve eigendom zijn en blijven van de Vennootschap. Het is verboden om deze te (her)gebruiken of ze op enigerlei wijze te reproduceren (buiten het normale gebruik van de functionaliteiten aangeboden door PaxFamilia), en om op enigerlei wijze de verwijzingen naar de intellectuele eigendomsrechten van PaxFamilia (merken, handelsnamen, auteursrechten, enz.) te verwijderen of aan te passen zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Vennootschap.

8. Diensten

8.1 De Diensten die inbegrepen zijn in het Abonnement zijn afhankelijk van het type Abonnement dat de Inschrijver heeft uitgekozen. De details van de Diensten die inbegrepen zijn in elk type Abonnement zijn opgenomen in het Abonnementsaanbod dat aan de Inschrijver wordt gecommuniceerd voordat hij/zij een bestelling plaatst. In de loop van het Abonnement heeft de Inschrijver de vrijheid om zich in te schrijven op bijkomende Diensten mits betaling van een prijstoeslag.


8.2 De inschrijving op een Abonnement geeft de Inschrijver het recht om een Groep aan te maken. De Inschrijver kan een Groep aanmaken voor zichzelf of voor een derde. Een Groep laat toe om de familiale en vermogensrechtelijke gegevens van de Vertegenwoordiger van de Groep en zijn partner in te voeren.


8.3 Bij het aanmaken van een Groep, wijst de Inschrijver een beheerder (hijzelf of een Gebruiker) aan die de toegangsrechten van Gebruikers tot deze Groep beheert. Het aantal Gebruikers waaraan de beheerder toegang kan verlenen tot PaxFamilia varieert naargelang het gekozen Abonnement. Er zijn twee soorten toegangsrechten tot PaxFamilia: (i) een leesrecht (raadplegen, uploaden van documenten en schrijven van opmerkingen) en (ii) een schrijfrecht (leesrecht + recht om de gegevens van de Groep te wijzigen).

9.Prijs en betaling

9.1 De initiële prijs die door de Inschrijver moet worden betaald, is degene die wordt vermeld in het Abonnementsaanbod dat aan de Inschrijver wordt meegedeeld voordat hij een bestelling plaatst. De prijs wordt vermeld met inbegrip van alle belastingen.

9.2 Wanneer de Inschrijver zich voor de eerste keer inschrijft op een Abonnement, omvat de prijs (i) een vaste vergoeding voor installatie- en activeringskosten; en (ii) een jaarlijkse variabele vergoeding op basis van het gekozen Abonnement. De betaling zal, naar keuze van de Inschrijver, onmiddellijk na aanvaarding van het Abonnementsaanbod geschieden via een online betalingsmethode (met een kredietkaart) of door bankdomiciliëring.

9.3 Voor elke Abonnementshernieuwing wordt de jaarlijkse variabele vergoeding, naar keuze van de Inschrijver, betaald via een onlinebetalingsmethode (met een kredietkaart) of door bankdomiciliëring. In ieder geval moet de Vennootschap de betaling ontvangen hebben vóór de jaarlijkse vervaldatum van het Abonnement.

9.4 Indien de Inschrijver in de loop van het Abonnement het type Abonnement wenst te wijzigen, zal de verschuldigde jaarlijkse variabele vergoeding pro rata worden berekend, op basis van de resterende duur van het Abonnement. Deze vergoeding zal verschuldigd zijn zodra de Inschrijver het nieuwe Abonnementsaanbod aanvaardt.

9.5 Als de prijs niet wordt betaald op de vervaldag, worden alle toegangsrechten opgeschort totdat de prijs is betaald. In dit geval behoudt de Vennootschap zich bovendien het recht voor om reactiveringskosten aan te rekenen aan de Inschrijver.

9.6 De prijzen kunnen jaarlijks gewijzigd worden door de Vennootschap. Indien de Vennootschap de jaarlijkse vergoeding van een Abonnement verhoogt, zal de Vennootschap de Inschrijver hiervan minstens vijfenveertig (45) kalenderdagen voor de jaarlijkse vervaldag op de hoogte brengen en heeft de Inschrijver het recht om het Abonnement te beëindigen voordat de nieuwe prijs van toepassing wordt, dit zonder kosten of schadevergoeding overeenkomstig Artikel 1 hieronder.

10. Levering


De Vennootschap verbindt zich ertoe het Abonnement te activeren (en dus de Inschrijver in staat te stellen een Groep aan te maken) binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de betaling van de Abonnementsprijs door de Inschrijver.


11. Uitsluiting van het herroepingsrecht

Niettegenstaande Artikel 6, erkent de Inschrijver dat hij geen gebruik kan maken van het herroepingsrecht voor zover de Gebruikslicentie bestaat uit de levering van digitale inhoud en dit niet op een materiële drager.


12. Duur en beëindiging

12. 1 De Inschrijver schrijft zich in op het Abonnement voor een periode van één jaar. Het Abonnement gaat in op de dag van levering overeenkomstig Artikel 10. Het Abonnement wordt automatisch verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar, tenzij de Inschrijver de Vennootschap op de hoogte brengt van zijn/haar wens om het Abonnement niet te verlengen per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of per e-mail op het volgende adres: contact@paxfamilia.com uiterlijk dertig (30) kalenderdagen voor de vervaldatum van het Abonnement.

12.2 Het Abonnement kan in beginsel niet eenzijdig voortijdig worden beëindigd.

12.3 De Vennootschap en de Inschrijver kunnen het Abonnement echter wel onmiddellijk beëindigen door schriftelijke kennisgeving, zonder voorafgaande tussenkomst van een rechtbank, in de volgende omstandigheden:

a) De andere partij voldoet niet aan één van de verplichtingen die uiteengezet worden in deze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden en heeft de inbreuk niet hersteld binnen vijftien (15) werkdagen na ontvangst door de in gebreke blijvende partij van een schriftelijke melding van deze schending;

 
b) De Vennootschap is insolvabel geworden of failliet verklaard, is ontbonden of vereffend, een beslissing is genomen of een vonnis is gelast waarin de vereffening van de Vennootschap wordt bevolen, of een vereffenaar of bestuurder is aangesteld om de rechten van de Vennootschap geheel of gedeeltelijk uit te oefenen of om de Vennootschap te vereffenen volgens elk toepasselijk recht.
 

12.4 Aan het einde van een Abonnement, om welke reden dan ook, worden alle toegangsrechten van de Inschrijver / Gebruiker geblokkeerd.


13. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

13. 1De Inschrijver / Gebruiker erkent en gaat ermee akkoord dat de Vennootschap zijn/haar persoonsgegevens verzamelt en verwerkt als onderdeel van de Diensten die door de Vennootschap worden geleverd in overeenstemming met deze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden.

13.2 De Vennootschap zal deze persoonsgegevens verzamelen en verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679) en zoals beschreven in haar Privacybeleid (beschikbaar op de Website). Door gebruik te maken van PaxFamilia erkent de Inschrijver / Gebruiker dit Privacybeleid te hebben gelezen en de inhoud ervan te aanvaarden.

14. Uitsluiting van aansprakelijkheid

Indien het Abonnement dat de Vennootschap aan de Inschrijver heeft verstrekt (en dus de Diensten die hierin zijn inbegrepen) niet in overeenstemming is met het Abonnement dat wordt vermeld in het Abonnementsaanbod en de Inschrijver hiervan schriftelijk kennisgegeven heeft binnen dertig (30) kalenderdagen na de levering, verbindt de Vennootschap zich ertoe om onmiddellijk en zonder kosten voor de Inschrijver een Abonnement te leveren dat overeenstemt met het Abonnementsaanbod. Het Abonnement zal alleen als niet-conform worden beschouwd indien het niet in overeenstemming is met het Abonnementsaanbod, en niet indien het Abonnement verschilt van de persoonlijke verwachtingen van de Inschrijver.
Onverminderd het bepaalde in Artikel 1 wordt het Abonnement (en dus de Gebruikslicentie en de Diensten die het omvat) geleverd "in de staat waarin het zich bevindt". Voor zover toegestaan door de wet, garandeert de Vennootschap niet dat de Diensten aangeboden door PaxFamilia aan de verwachtingen van de Inschrijver zullen voldoen of beschikbaar zullen zijn op een ononderbroken, veilige of correcte manier. De Vennootschap biedt geen garantie met betrekking tot de kwaliteit, nauwkeurigheid, snelheid, waarachtigheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de inhoud van PaxFamilia. De Vennootschap is ook niet verantwoordelijk voor onderbrekingen in de netwerken (kabel, internet of enig ander relevant netwerk), hardware, software en andere problemen die verband houden met de werking van het netwerk, noch voor fouten in de opname of verwerking van bepaalde gegevens, behalve in geval van fraude, zware fout of opzettelijke fout in hoofde van de Vennootschap.

15. Aansprakelijkheid van de Vennootschap

15.1 De Vennootschap zal geen andere aansprakelijkheid op zich nemen behoudens hetgeen uitdrukkelijk in deze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden is vastgelegd, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.


15.2 De Vennootschap is enkel aansprakelijk ten opzichte van de Inschrijver / Gebruiker in het geval van overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door een fout (zelfs een lichte) of nalatigheid van de Vennootschap of voor elke schade veroorzaakt door de zware fout, fraude of opzettelijke fout van de Vennootschap of enige persoon die handelt voor de Vennootschap in verband met Diensten die al dan niet werden geleverd op grond van deze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden. In geval van schade die het gevolg is van een schending van de niet-fundamentele verplichtingen van de Vennootschap, of in geval van eenvoudige nalatigheid in hoofde van de Vennootschap, is de aansprakelijkheid van de Vennootschap uitgesloten, voor zover wettelijk toegestaan.


15.3 Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is de Vennootschap enkel aansprakelijk voor rechtstreekse schade. Zij is niet aansprakelijk voor indirecte, punitieve, exemplaire of forfaitaire schade geleden door de Inschrijver / Gebruiker of derden, zoals (zonder daartoe beperkt te zijn) de handelingen, onachtzaamheid en nalatigheid van andere Gebruikers, het verlies aan inkomsten, winst, gegevens, cliënteel of omzet, of de toename van algemene kosten, niettegenstaande het feit dat de Vennootschap gewaarschuwd heeft voor de mogelijkheid van dergelijke schade.


15.4 De Vennootschap is in geen geval aansprakelijk in geval van overmacht, dit wil zeggen externe situaties die het onmogelijk maken om haar verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan: natuurrampen, opstanden, oorlogen en militaire operaties, nationale of lokale noodsituaties, stormen, daden of nalatigheden van autoriteiten, economische conflicten van vergelijkbare aard, acties van werknemers, brand, onderbrekingen van telecommunicatie, software bugs van derden, evenals elke handeling of nalatigheid van personen of entiteiten die buiten de redelijke controle van de Vennootschap liggen.


15.5 Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en behalve in geval van bedrog, opzettelijke fout of fraude, is de totale aansprakelijkheid van de Vennootschap ten aanzien van de Inschrijver / Gebruiker onder deze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden beperkt tot de te voorziene schade, en kan deze voor elke schade niet hoger zijn dan de prijs die jaarlijks betaald wordt door de Inschrijver om PaxFamilia te gebruiken.

16. Verzekering


16.1 De Vennootschap zal op eigen kosten te allen tijde gedekt zijn door een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die alle schade dekt die zou kunnen ontstaan onder deze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden. De Vennootschap zal op verzoek van de Inschrijver een kopie van haar verzekeringscertificaten of andere documentatie verstrekken waaruit blijkt dat de Vennootschap onder een dergelijke verzekering valt.


16.2 De contactgegevens van de professionele aansprakelijkheidsverzekeraar van de Vennootschap worden hieronder weergegeven:
AG Insurance SA, Émile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel.

 

17. Bijstand, onderhoud en klachten

17.1 De Vennootschap verbindt zich ertoe om een technische bijstandsdienst (met uitzondering van elke verstrekking van advies op het vlak van financieel beheer of vermogensbeheer) te verstrekken aan Gebruikers voor het gebruik van PaxFamilia. De Gebruiker kan vragen stellen per e-mail aan contact@paxfamilia.com of via het online chatsysteem om de vereiste technische assistentie te verkrijgen. In geval van een verzoek om technische assistentie, verbindt de Vennootschap zich ertoe om snel te reageren en zal zij alles in het werk stellen om eventuele problemen op te lossen. De Vennootschap verbindt zich er ook toe om een onderhoudsservice aan te bieden, bestaande uit het preventieve onderhoud van PaxFamilia (controle, technische aanpassingen), het corrigerend onderhoud (foutbeheer) en het op verbetering gerichte onderhoud (installatie van updates en bijgewerkte versies) van Pax Familia.


17.2 De Vennootschap rekent geen prijs aan voor deze technische assistentie- en onderhoudsdiensten.


17.3 Ingeval hij/zij nog andere vragen, opmerkingen of klachten heeft, kan de Gebruiker een e-mail sturen naar contact@paxfamillia.com. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om deze opmerkingen of klachten op discretionaire wijze te onderzoeken en, indien nodig, de nodige stappen te ondernemen.

18. Diverse bepalingen

18.1 De Vennootschap behoudt zich het recht voor om deze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden op elk moment te wijzigen. Deze wijzigingen worden van kracht vanaf het moment dat ze op de Website gepubliceerd worden en individueel aan de Inschrijver / Gebruiker worden meegedeeld ten minste vijfenveertig (45) kalenderdagen voor de jaarlijkse vervaldatum. Indien de nieuwe voorwaarden minder gunstig zijn voor de Inschrijver, heeft de Inschrijver het recht om, voordat de nieuwe voorwaarden van toepassing zijn, het Abonnement zonder kosten of schadevergoeding te beëindigen overeenkomstig Artikel 1 hierboven.

18.2 De Vennootschap behoudt zich ook het recht voor om de Website / PaxFamilia aan te passen of de toegang tot PaxFamilia (geheel of gedeeltelijk) tijdelijk op te schorten, zonder dat dit kan leiden tot enige aansprakelijkheid voor de Vennootschap. Het gebruik van PaxFamilia door de Inschrijver / Gebruiker na dergelijke wijzigingen wordt beschouwd als het akkoord van de Inschrijver / Gebruiker met de genoemde wijzigingen.


18.3 De Inschrijver / Gebruiker mag zijn/haar rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden niet vervreemden of anderszins overdragen aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap.


18.4 Geen enkele handeling, vertraging, laksheid of nalatigheid van een partij anders dan een uitdrukkelijke schriftelijke verklaring van afstand zal beschouwd worden als een afstand van enige bepaling van deze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden of enig ander recht.


18.5 Ingeval een bepaling van deze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden (of een deel daarvan) niet afdwingbaar of niet in overeenstemming is met een bepaling van dwingend recht, dan wordt de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden daardoor niet beïnvloed. In een dergelijk geval zal de niet-afdwingbare of onwettige bepaling vervangen worden door een afdwingbare en wettige bepaling die het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

19. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

19.1 Deze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht, met uitsluiting van de Belgische regels inzake Internationaal Privaatrecht.


19.2 Elk geschil dat zou kunnen ontstaan tussen de Inschrijver en de Vennootschap in verband met deze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van de woonplaats van de Inschrijver.